EXTERNAL PUBLICATION

Therapeutic target database update 2016: enriched resource for bench to clinical drug target and targeted pathway information

Hong Yang, Chu Qin, Ying Hong Li, Lin Tao, Jin Zhou, Chun Yan Yu, Feng Xu, Zhe Chen, Feng Zhu, Yu Zong Chen
Nov. 17, 2015   Nucleic Acids Res

No followers yet