EXTERNAL PUBLICATION

Therapeutic target database update 2014: a resource for targeted therapeutics

Chu Qin, Cheng Zhang, Feng Zhu, Feng Xu, Shang Ying Chen, Peng Zhang, Ying Hong Li, Sheng Yong Yang, Yu Quan Wei, Lin Tao, Yu Zong Chen
Nov. 21, 2013   Nucleic Acids Research

No followers yet