EXTERNAL PUBLICATION

Update of TTD: Therapeutic Target Database

F. Zhu, B. Han, P. Kumar, X. Liu, X. Ma, X. Wei, L. Huang, Y. Guo, L. Han, C. Zheng, Y. Chen
Nov. 20, 2009   Nucleic Acids Research

No followers yet